PREKLADY A TLMOČENIE

Mgr. Hanuliaková Viera - osobný profil


December 2004 – týždenná stáž v Európskej komisii – vzdelávanie pre budúcich školiteľov tlmočníkov vo francúzskom jazyku

Od júla 2004 – akreditovaná tlmočníčka pre EÚ inštitúcie, viď referencie

2003 -2004 – Euromaster v konferenčnom tlmočení – 1-ročný postgraduálny kurz (Filozofická fakulta UK v spolupráci s Európskou komisiou)

2003 – súdna tlmočníčka a súdna prekladateľka pre francúzsky jazyk

Október 2004 – január 2005 – 4-mesačný štipendijný pobyt francúzskej vlády na Univerzite Blaise Pascal v Clermont-Ferrand, Fakulta cudzích aplikovaných jazykov

1991-1996 – Filozofická fakulta UK, odbor OPT – prekladateľstvo a tlmočníctvo, francúzsky jazyk a španielsky jazyk
O mne

Som tlmočníčkou a prekladateľkou na voľnej nohe a na slovenskom trhu pracujem od roku 2000. Za ten čas som nadobudla bohaté skúsenosti v tlmočení (simultánne tlmočenie – kabínové, tlmočenie konferencií či prednášok, konzekutívne tlmočenie (obchodné a technické rokovania a pod).

Som akreditovanou tlmočníčkou pre európske inštitúcie (Európska komisia, Európsky parlament, Európsky súdny dvor; jazyková kombinácia: FR, ES, IT do SK).

Som zapísaná na zozname Rady Európy i kanadskej vlády. Pre obe som tlmočila význačné stretnutia.

Mojimi klientami sú aj: vládne inštitúcie SR, ú ústredné orgány štátnej správy, regionálna a miestna samospráva na celom území Slovenska, veľvyslanectvá, súkromné podniky, zahraniční investori a tlmočnícko-prekladateľské agentúry.

Od roku 2003 tiež pôsobím ako súdna prekladateľka a tlmočníčka francúzskeho jazyka zapísaná v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Po mnohé roky pracujem pre súdy, políciu, prokuratúru či súkromné osoby, ktoré potrebujú úradné preklady.

Okrem súdnych prekladov prekladám aj bežné texty z a do francúzštiny z rôzných oblastí (ekonomika, právo, technika, politika, kultúra a pod.). Vďaka skúsenostiam pracujem rýchle, flexibilne a spoľahlivo. Okrem toho aj lacnejšie ako agentúry, nakoľko do ceny za preklad nemusím započítavať vysoké náklady na personál alebo réžiu.

Pôsobím v Žiline, v sídlach EÚ inštitúcií (Brusel, Štrasburg, Luxemburg), ale i  na území celého Slovenska, podľa toho, kde sa dané stretnutie koná.

Som zakladajúcou členkou SAPT – stavovskej organizácie tlmočníkov a prekladateľov.

Člen Slovenskej asociácie


Ceny prekladov a tlmočenia vychádzajú z odporúčaných sadzieb SAPT – Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov a upravujú sa podľa podmienok so zákazníkom.

Kontakt

Sídlo:
Pod sadom 32
010 04 Žilina – Závodie
tel.: 00421 / 041 / 7235371 , 00421 / 0905 / 435 952
e-mail: viera@hanuliak.sk
vierahanuliakova@yahoo.fr

REFERENCIE

Európska komisia
Brusel – simultánne tlmočenie zasadnutí pracovných skupín a Rád ministrov, oblasti: poľnohospodárstvo a  rybolov, daňové systémy, sociálne záležitosti, spravodlivosť a vnútro, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, migrácia, životné prostredie, energetika, priemysel a pod.

Európsky parlament
Brusel, Štrasburg -simultánne tlmočenie schôdzí parlamentných skupín, výborov a plenárnych zasadnutí

Európsky hospodársky a sociálny výbor
Brusel – simultánne tlmočenie pracovných schôdzí

Výbor regiónov
Brusel – simultánne tlmočenie pracovných schôdzí, predsedníctva a plenárnych zasadnutí

Rada Európy
Bratislava – Úvodná konferencia k predsedníctvu Slovenska v Rade Európy

Kanadská vláda
Bratislava – tlmočenie štátnej návštevy kanadskej guvernérky

Úrad vlády SR
Bratislava – tlmočenie konferencií

Národná rada SR
Bratislava – Tlmočenie konferencií

Ministerstvo zahraničných vecí
Tlmočenie štátnych návštev, odovzdávania poverovacích listín …

Francúzsky inštitút
Bratislava – simultánne a konzekutívne tlmočenie prednášok a konferencií, filmov

Francúzske veľvyslanectvo
Bratislava – tlmočenie konferencií a preklady dokumentov

Prokuratúra, súdy, polícia
Tlmočenie konaní a preklady dokumentov

PSA Peugeot Citroën
Trnava (tlmočenie rokovaní a školení, preklad slovníka pre interné účely

Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.